18:47
ОбновитьСмайлыУправление мини-чатом
МИНИ-ЧАТ
Главная страница!

  
        
SA-MP 0.3.8 RC (5)
Dima-kun 18.11.2017 10:00
[Ищу] Скриптера (14)
Pyreshka 17.11.2017 13:49
[SA-MP] Hosted Tab (130)
DieSeL 08.11.2017 00:10
 

Рекомендуем:
Добавить IP: 95.172.59.51:7777

Последние Файлы GTA 4 Последние Файлы GTA-MP Реклама
Скрипт GTA 4 элементы Watch... 07.09.2014
Ferrari 360 Spider [EPM con... 13.12.2013
Porsche Cayenne Turbo 2012 ... 13.12.2013
Shelby Terlingua Mustang v1... 13.12.2013
Hamann Lamborghini Gallardo... 27.10.2013
Dgun (AvnanceRP,SampRP,Dimo... 19.03.2016
SAMP скрипт SX Events (MySQ... 03.03.2016
Карта ASL мэрия для SAMP се... 03.03.2016
AIM для SA-MP 0.3.7 22.02.2016
Скачать GTA SAMP 0.3.7 - Кл... 20.07.2015
Страница 1 из 11
Модератор форума: Alcoholik 
Форум SAMP о мультиплеерах для GTA. » SAMP скачивание и обсуждение » SAMP Скрипты » Вопросы по скриптингу (авто появление и возврат денег)
Вопросы по скриптингу
impulzeplayДата: Понедельник, 20.04.2015, 22:51 | Сообщение # 1
Новенький
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Награды: 0
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус:
1. Нашёл FS для сервака, чтобы его включить надо зайти в игру и прописать команду /disco, после рестарта сервера всё это дело надо прописывать заного, можно ли сделать автоматическое появление данного скрипта?
[off]
Код
/*==============================================================================
Íàçâàíèå: [FS]Disco
Àâòîð: Dima(Jack_Daniels)
Îïèñàíèå: Äàííàÿ ðàáîòà ðàáîòàåò èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ SAMP 0.3d,
Òàê êàê â íåé èñïîëüçóþòñÿ ôóíêöèè óäàëåíèÿ îáúåêòîâ.
==============================================================================*/
AntiDeAMX2()
{
     new a[][] =
     {
         "Unarmed (Fist)",
         "Brass K"
     };
     #pragma unused a
}
#include <a_samp>

//----------------[Disco]-------------//
new OnlineDisco[MAX_PLAYERS];
new DiskoRound = 0;
new Dens[111];
//-----------------------------------//

#define COLOR_LIGHTRED 0xFF6347AA

public OnFilterScriptInit()
{
     print("\n");
     print("*******************************************");
     print("*         Àâòîð Dima(Jack Daniels)        *");
     print("*         Skype: dima95221                *");
     print("*******************************************");
     print("\n");
     return 1;
}
public OnGameModeInit()
{
  AntiDeAMX2();
  AntiDeAMX();
}
public OnFilterScriptExit()
{
     OffDiskach();
     return 1;
}

public OnPlayerConnect(playerid)
{
     OnlineDisco[playerid] = 0;
     return 1;
}

public OnPlayerPickUpPickup(playerid, pickupid)
{
  if(pickupid == Dens[110])
     {
      ShowPlayerDialog(playerid,10101,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"{00FF00}.::Disco-Dance::.","{FFFFFF} {00FF00}\n\n{FFFFFF}Çäåñü âû ìîæåòå ïîòóñîâàòüñÿ, ðàçâëå÷üñÿ êàê ñëåäóåò\nÒàêæå ñïåöàëüíî äëÿ èãðîêîâ cäåëàíà êîìàíäà {00FF00}/dmenu{FFFFFF}\n\nÀäìèíèñòðàöèÿ {00FF00}KEKC'a {FFFFFF}æåëàåò âàì õîðîøî ðàçâëå÷üñÿ.\n\n{33AA33}{FFFFFF}({33AA33}{FFFFFF}): {33AA33}","Ãîòîâî","");
      return 1;
     }
     return 0;
}

public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
     if (strcmp("/adisco", cmdtext, true, 10) == 0)
  {
   ShowPlayerDialog(playerid, 9600, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Disco-Dance","{00FF00}\t   .::Disco-Dance::.","ON","OFF");
   return 1;
  }
     if (strcmp("/dmenu", cmdtext, true, 10) == 0)
  {
         if(DiskoRound == 0)
         {
          return 1;
      }
      if(!PlayerToPoint(25.0,playerid,1479.3390,-1704.4926,14.0469))
         {
             SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "{00FF00}.::Disco-Dance::. {FFFFFF}Âû íå ó ìýðèè! (( /gps - Ìýðèÿ ))");
          return 1;
      }
   ShowPlayerDialog(playerid, 9601, DIALOG_STYLE_LIST, "{00FF00}.::Disco-Dance::.","Âîäà \t\t\t[100 âèðò]\nÑîäà \t\t\t[150 âèðò]\nÊîêà-êîëà \t\t[200 âèðò]\nÏèâî \t\t\t[500 âèðò]\nÂèíî \t\t\t[700 âèðò]\nÂèñêè \t\t\t[800 âèðò]\nÀáñåíò \t\t\t[900 âèðò]\nSmoke \t\t\t[300 âèðò]\nÄàëüøå >>","Âûáðàòü","Îòìåíà");
  }
  if (strcmp("/disco", cmdtext, true, 10) == 0)
  {
       for(new i =0;i<MAX_PLAYERS;i++)
         {
       if(IsPlayerConnected(i))
       {
       if(DiskoRound == 1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_LIGHTRED,"Äèñêàòåêà óæå íà÷àòà!");
       PlayAudioStreamForPlayer(i, "http://air.radiorecord.ru:8101/rr_128", 1479.3390, -1704.4926, 14.0469, 100.0, 1);
             SendClientMessage(i, COLOR_LIGHTRED, "{00FF00}.::Disco-Dance::. {FFFFFF}Äèñêîòåêà ó ìýðèè íà÷àëàñü!");
             DiskoRound = 1;
             Diskach(playerid);
             return 1;
       }    
      }
      return 1;
     }
  if (strcmp("/discooff", cmdtext, true, 10) == 0)
  {
       for(new i =0;i<MAX_PLAYERS;i++)
         {
       if(IsPlayerConnected(i))
       {
             if(DiskoRound == 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_LIGHTRED,"Äèñêàòåêà íå íà÷àòà!");
             StopAudioStreamForPlayer(i);
             SendClientMessage(i, COLOR_LIGHTRED, "{00FF00}.::Disco-Dance::. {FFFFFF}Äèñêîòåêà ó ìýðèè çàêîí÷èëàñü!");
             DiskoRound = 0;
             OffDiskach();
             return 1;
             }
   }
  }
  return 0;
}

public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
{
     if(dialogid == 9600)
  {
      if(response)
    {
                 OnPlayerCommandText(playerid, "/disco");
    }
    else
    {
                 OnPlayerCommandText(playerid, "/discooff");
       }
     }
  if(dialogid == 9601)
  {
   if(response)
   {
    if(listitem == 0)
    {
                 ApplyAnimation(playerid,"BAR","dnk_stndF_loop",4.1,0,0,0,0,0,1);
                 GivePlayerMoney(playerid,-100);
    }
    if(listitem == 1)
    {
     SetPlayerSpecialAction (playerid, SPECIAL_ACTION_DRINK_SPRUNK );
                 GivePlayerMoney(playerid,-150);
    }
    if(listitem == 2)
    {
        SetPlayerSpecialAction (playerid, SPECIAL_ACTION_DRINK_SPRUNK );
                 GivePlayerMoney(playerid,-200);
    }
    if(listitem == 3)
    {
     SetPlayerSpecialAction (playerid, SPECIAL_ACTION_DRINK_WINE );
                 GivePlayerMoney(playerid,-500);
    }
    if(listitem == 4)
    {
     SetPlayerSpecialAction (playerid, SPECIAL_ACTION_DRINK_WINE );
                 GivePlayerMoney(playerid,-700);
    }
    if(listitem == 5)
    {
     SetPlayerSpecialAction (playerid, SPECIAL_ACTION_DRINK_BEER );
                 GivePlayerMoney(playerid,-800);
    }
    if(listitem == 6)
    {
     ApplyAnimation(playerid,"BAR","dnk_stndF_loop",4.1,0,0,0,0,0,1);
     SetPlayerSpecialAction (playerid, SPECIAL_ACTION_DRINK_BEER );
     SetPlayerDrunkLevel(playerid, 2323000);
                 GivePlayerMoney(playerid,-900);
    }
    if(listitem == 7)
    {
     SetPlayerSpecialAction (playerid, SPECIAL_ACTION_SMOKE_CIGGY );
                 GivePlayerMoney(playerid,-300);
    }
    if(listitem == 8)
    {
     ShowPlayerDialog(playerid, 8602, DIALOG_STYLE_LIST, "{00FF00}.::Disco-Dance::.","{FFFFFF}Òàíåö\t[1]\nÒàíåö\t[2]\nÒàíåö\t[3]\nÒàíåö\t[4]\nÂûêëþ÷èòü àíèìàöèè","Âûáðàòü","<< Íàçàä");
    }
     }
         return 1;
  }
  if(dialogid == 9602)
  {
   if(response)
         {
      if(listitem == 0)
    {
     SetPlayerSpecialAction (playerid, SPECIAL_ACTION_DANCE1);
       }
             if(listitem == 1)
    {
           SetPlayerSpecialAction (playerid, SPECIAL_ACTION_DANCE2);
       }
             if(listitem == 2)
    {
        SetPlayerSpecialAction (playerid, SPECIAL_ACTION_DANCE3);
    }
             if(listitem == 3)
    {
           SetPlayerSpecialAction (playerid, SPECIAL_ACTION_DANCE4);
       }
       if(listitem == 4)
    {
           SetPlayerSpecialAction (playerid, SPECIAL_ACTION_NONE);
                 SetPlayerDrunkLevel (playerid, 0);
       }

    }
    ShowPlayerDialog(playerid, 9601, DIALOG_STYLE_LIST, "{00FF00}.::Disco-Dance::.","Âîäà \t\t\t[100 âèðò]\nÑîäà \t\t\t[150 âèðò]\nÊîêà-êîëà \t\t[200 âèðò]\nÏèâî \t\t\t[500 âèðò]\nÂèíî \t\t\t[700 âèðò]\nÂèñêè \t\t\t[800 âèðò]\nÀáñåíò \t\t\t[900 âèðò]\nSmoke \t\t\t[300 âèðò]\nÄàëüøå >>","Âûáðàòü","Îòìåíà");
   return 1;
  }
  return 0;
}

forward Diskach(playerid);
public Diskach(playerid)
{
     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1231, 1479.6953, -1702.5313, 15.6250, 0.25);
     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1231, 1479.3828, -1692.3906, 15.6328, 0.25);
     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1231, 1479.3828, -1682.3125, 15.6328, 0.25);
  return 1;
}

forward OffDiskach();
public OffDiskach()
{
     DestroyObject(Dens[0]);
     DestroyObject(Dens[1]);
     DestroyObject(Dens[2]);
     DestroyObject(Dens[3]);
     CreateObject(1231,1479.69530000,-1702.53130000,15.62500000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //
     CreateObject(1231,1479.38280000,-1692.39060000,15.63280000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //
     CreateObject(1231,1479.38280000,-1682.31250000,15.63280000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //
  return 1;
}
//---------------------------------------------------------------------------------------//
AntiDeAMX()
{
     new a[][] =
     {
         "Unarmed (Fist)",
         "Brass K"
     };
     #pragma unused a
}
forward PlayerToPoint(Float:radi, playerid, Float:x, Float:y, Float:z);
public PlayerToPoint(Float:radi, playerid, Float:x, Float:y, Float:z)
{
     if(IsPlayerConnected(playerid))
  {
   new Float:oldposx, Float:oldposy, Float:oldposz;
   new Float:tempposx, Float:tempposy, Float:tempposz;
   GetPlayerPos(playerid, oldposx, oldposy, oldposz);
   tempposx = (oldposx -x);
   tempposy = (oldposy -y);
   tempposz = (oldposz -z);
   if (((tempposx < radi) && (tempposx > -radi)) && ((tempposy < radi) && (tempposy > -radi)) && ((tempposz < radi) && (tempposz > -radi)))
   {
    return 1;
   }
  }
  return 0;
}
[/off]

2.Проблема есть с работой на серваке, выполняю к примеру угон автомобиля, выдаётся денежный бонус и тут же сервер забирает его обратно. Кто знает суть этой проблемы?

SLICKДата: Вторник, 21.04.2015, 00:14 | Сообщение # 2
Местный
Группа: I'm V.I.P.
Сообщений: 603
Награды: 9
Город: Unknown
Репутация: 388
Замечания: 0%
Статус:
Цитата impulzeplay ()
1. Нашёл FS для сервака, чтобы его включить надо зайти в игру и прописать команду /disco, после рестарта сервера всё это дело надо прописывать заного, можно ли сделать автоматическое появление данного скрипта?


Нужно перенести часть кода из /disco в OnPlayerConnect, должно быть так:
Код

public OnPlayerConnect(playerid) {    
OnlineDisco[playerid] = 0;    
PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://air.radiorecord.ru:8101/rr_128", 1479.3390, -1704.4926, 14.0469, 100.0, 1);
SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "{00FF00}.::Disco-Dance::. {FFFFFF}Äèñêîòåêà ó ìýðèè íà÷àëàñü!");
Diskach(playerid);
return 1; }

Это не лучший способ, но так проще всего. В идеале лучше этот код выполнять при первом спавне например.

Цитата impulzeplay ()
2.Проблема есть с работой на серваке, выполняю к примеру угон автомобиля, выдаётся денежный бонус и тут же сервер забирает его обратно. Кто знает суть этой проблемы?


Скорее всего дело в античитеMy works:
[GM] RTDM
Advertising system
Fuel System
Artefacts Search (Динамическая сис-ма артефактов)


Сообщение отредактировал SLICK - Вторник, 21.04.2015, 00:17
impulzeplayДата: Вторник, 21.04.2015, 01:34 | Сообщение # 3
Новенький
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Награды: 0
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус:
Цитата SLICK ()
Нужно перенести часть кода из /disco в OnPlayerConnect, должно быть так:

хм, ведь по сути это админская команда, попробую.
Тоже мысль была о том, что это античит, тоже проверю.

Форум SAMP о мультиплеерах для GTA. » SAMP скачивание и обсуждение » SAMP Скрипты » Вопросы по скриптингу (авто появление и возврат денег)
Страница 1 из 11
Поиск:

 


 


 
Хостинг от uCoz SAMP-RUS.COM