15:58
ОбновитьСмайлыУправление мини-чатом
МИНИ-ЧАТ
Главная страница!

  
        
[SA-MP] Hosted Tab (126)
JasonGordon 12.10.2017 22:13
[MAP+FS] Тюрьма (15)
SubjectKalcor 09.10.2017 07:59
 

Рекомендуем:
Добавить IP: 95.172.59.51:7777

Последние Файлы GTA 4 Последние Файлы GTA-MP Реклама
Скрипт GTA 4 элементы Watch... 07.09.2014
Ferrari 360 Spider [EPM con... 13.12.2013
Porsche Cayenne Turbo 2012 ... 13.12.2013
Shelby Terlingua Mustang v1... 13.12.2013
Hamann Lamborghini Gallardo... 27.10.2013
Dgun (AvnanceRP,SampRP,Dimo... 19.03.2016
SAMP скрипт SX Events (MySQ... 03.03.2016
Карта ASL мэрия для SAMP се... 03.03.2016
AIM для SA-MP 0.3.7 22.02.2016
Скачать GTA SAMP 0.3.7 - Кл... 20.07.2015
Страница 1 из 11
Форум SAMP о мультиплеерах для GTA. »   » Поисковый раздел » нужнна помощь
нужнна помощь
GODSMACKДата: Четверг, 29.03.2012, 23:58 | Сообщение # 1
Постоялец
Группа: Продвинутые
Сообщений: 363
Награды: 9
Город: Чернигов
Репутация: -51
Замечания: 80%
Статус:
вот ошибка
Code
C:\Users\BMW_M\Desktop\626\Ñåðâàê\gamemodes\FreerunRP.pwn(45264) : error 017: undefined symbol "ProrabID"
C:\Users\BMW_M\Desktop\626\Ñåðâàê\gamemodes\FreerunRP.pwn(45264) : warning 215: expression has no effect
C:\Users\BMW_M\Desktop\626\Ñåðâàê\gamemodes\FreerunRP.pwn(45264) : error 001: expected token: ";", but found "]"
C:\Users\BMW_M\Desktop\626\Ñåðâàê\gamemodes\FreerunRP.pwn(45264) : error 029: invalid expression, assumed zero
C:\Users\BMW_M\Desktop\626\Ñåðâàê\gamemodes\FreerunRP.pwn(45264) : fatal error 107: too many error messages on one line

Compilation aborted.Pawn compiler 3.2.3664     Copyright (c) 1997-2006, ITB CompuPhase

4 Errors.

а вот сам скрипт
Code
else if(dialogid == 380) // óñòðîèòüñÿ ïðîðàáîì
     {
     if(response){
  SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Àäìèíèñòðàöèÿ âçÿëà âàñ íà ðàáîòó ïðîðàáîì");
  SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Ïåðåîäåâàéòåñü è íà÷èíàéòå ðàáîòó");
  PlayerInfo[playerid][pJob] = 30; // 30 ýòî èä ðàáîòû ïðîðàáà (âäðóã ó êîãîòî èõ î÷åíü ìíîãî à 30 íè ó êîãî íå äîëæíî áûòü)
  }else{
  SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Âû óâîëèëèñü");
  PlayerInfo[playerid][pJob] = 0;
  }
  return 1;
   }

  if(dialogid == 381) // ïðèíÿòü èëè îòêëîíèòü êîíòðàêò
     {
     if(response){
     new PlayerInJob[MAX_PLAYERS];
  if(PlayerInJob[playerid] == 1){
     SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Âû óæå ðàáîòàåòå ñàìè íà ñåáÿ");
     SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Ïîëó÷èòå çàðïëàòó è âåðíèòåñü ê ïðîðàáó");
     return 1;
     }
     if(ProrabID[playerid] != 999){
     SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Âû óæå ðàáîòàåòå íà ïðîðàáà");
     return 1;
     }
     if(TypeJob[playerid] == 1){
     SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Âû óæå ðàáîòàåòå íà ïðîðàáà");
     return 1;
     }
  SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Òåïåðü âû ðàáîòàåòå íà ïðîðàáà");
  SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Ïåðåîäåíüòåñü è íà÷èíàéòå ðàáîòó");
  ProrabID[playerid] = Prorab[playerid];
  TypeJob[playerid] = 1;
  infotext();
  Prorab[playerid] = 999;
  }
  return 1;
   }

      if(dialogid == 382) // ïðîðàá
     {
     if(response){
     if(PlayerInJob2[playerid] == 1){
     SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Âû óæå â ðàáî÷åé ôîðìå");
  return 1;
     }
     PlayerInJob2[playerid] = 1;
     PlayerInJob[playerid] = 0;
  Oldskin2[playerid] = GetPlayerSkin(playerid);
  SetPlayerSkin(playerid, 27);
  SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Âû ïðîðàá. Äàâàéòå êîíòðàêòû íà ðàáîòó ãðóç÷èêàì");
  SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "/gcontract [id] - äàòü êîíòðàêò");
  SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "/gpayday [id] - âûäàòü çàðïëàòó");
  }else{
  if(PlayerInJob2[playerid] == 0){
     SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Âû óæå â ñâîåé îäåæäå");
  return 1;
     }
  PlayerInJob[playerid] = 0;
  PlayerInJob2[playerid] = 0;
  SetPlayerSkin(playerid, Oldskin2[playerid]);
   }
  return 1;
   }

        if(dialogid == 103) // êàññà
     {
     if(response){
     if(!PlayerInJob[playerid]){
     SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Âû íå íà ðàáîòå");
     SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Ïåðåîäåíüòåñü â ðàçäåâàëêå ÷òîáû íà÷àòü ðàáîòó");
  return 1;
  }
     PlayerInJob[playerid] = 0;
  SetPlayerSkin(playerid, Oldskin2[playerid]);
     DisablePlayerCheckpoint(playerid);
     GivePlayerMoney(playerid, Meshki[playerid]*50); // ÂÍÈÀÍÈÅ!!! ÇÀÌÅÍÈÒÅ GivePlayerMoney ÍÀ ÏÅÐÅÌÅÍÍÓÞ ÂÛÄÀ×È ÄÅÍÅà ÄËß ÂÀØÅÃÎ ÌÎÄÀ
     format(string, sizeof(string), "{FFFAFA}Âû ïîëó÷èëè {228B22}%d$ {FFFAFA}çà {A52A2A}%d {FFFAFA}ìåøêà(îâ)",Meshki[playerid]*50,Meshki[playerid]);
     SendClientMessage(playerid, COLOR_SYSTEM, string);
     Meshki[playerid] = 0;
  }
  return 1;
   }

      if(dialogid == 102) //ðàçäåâàëêà
     {
     if(response){
     if(PlayerInJob[playerid]){
     SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Âû óæå íà ðàáîòå");
     SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Åñëè õîòèòå çàêîí÷èòü ðàáî÷èé äåíü, èäèòå â êàññó");
  return 1;
  }
     PlayerInJob[playerid] = 1;
  Oldskin2[playerid] = GetPlayerSkin(playerid);
  SetPlayerSkin(playerid, 16);
  SetPlayerCheckpoint(playerid,2230.8132324219,-2285.7043457031,13.531787872314,2.0);
  SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Íà âàøåé êàðòå îòìå÷åí ÷åêïîèíò");
  SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Èäèòå ê íåìó ÷òîáû âçÿòü ìåøîê");
  }
  return 1;
   }Welcome to Russian Role Play server Ip: 46.38.57.190:7784
LatronДата: Пятница, 30.03.2012, 00:26 | Сообщение # 2
Группа: I'm V.I.P.
Сообщений: 2115
Награды: 22
Город: Орел
Репутация: 1604
Замечания: 0%
Статус:
GODSMACK, Не определена переменная ProrabID.И тему не там создал.


Моё портфолио

Мои работы:
[ Lesson ] Операторы в PAWN.
[ Lesson ] Переменная.
[ GM ] RegSys. ( Last update: 21.04.2012 )
Улыбайся всем как можно шире - =)) Они должны быть уверены,что ты холодная лицемерная сволочь. © Виктор Пелевин
GODSMACKДата: Пятница, 30.03.2012, 16:34 | Сообщение # 3
Постоялец
Группа: Продвинутые
Сообщений: 363
Награды: 9
Город: Чернигов
Репутация: -51
Замечания: 80%
Статус:
извините что темой ишибься,ноуже 3ий день голову ломаю как сделать,поменяйте как надо пожалуйста


Welcome to Russian Role Play server Ip: 46.38.57.190:7784
LogonДата: Пятница, 30.03.2012, 17:53 | Сообщение # 4
Освоившийся
Группа: Продвинутые
Сообщений: 126
Награды: 2
Город: ---
Репутация: 16
Замечания: 0%
Статус:
GODSMACK, Создай глобальную переменную new ProrabID[MAX_PLAYERS];
И в public OnPlayerConnect: ProrabID[playerid] = 999;Сообщение отредактировал Logon - Пятница, 30.03.2012, 17:55
Форум SAMP о мультиплеерах для GTA. »   » Поисковый раздел » нужнна помощь
Страница 1 из 11
Поиск:

 


 


 
Хостинг от uCoz SAMP-RUS.COM